homepagina

BEHEER AGRARISCH VASTGOED
Ons familiebedrijf verzorgt al meer dan 40 jaar voor onze relaties het beheer van landelijk onroerend goed. Hierbij worden alle ontwikkelingen die uw belangen raken op de voet gevolgd. Het beheer gaat wat ons betreft dus veel verder dan het in bewaring houden van een dossier.
BEHEER GRONDPOSITIES

Grondposities die nog niet voor ontwikkeling in aanmerking komen, kunnen wij voor u beheren. Onze dienstverlening is gericht op een goede en nette uitstraling van uw bezit met daarbij marktconforme gebruikersvergoedingen. Wij fungeren als contactpersoon voor de gebruikers en overige betrokkenen van de grondposities en rapporteren aan u. Op deze manier heeft u één aanspreekpunt. Verder houden wij er een pro actief beheer op na met als uitgangspunt dat uw organisatie zo veel mogelijk wordt ontlast.

TAXATIES

Een van oudsher belangrijk onderdeel van ons familiebedrijf is de taxatie van landelijk onroerend goed. Naast de planologie, de kwaliteit & ligging van het onroerend goed, is de kennis van de lokale markt van belang. Naast het berekenen van de waarde besteden we veel aandacht aan de onderbouwing daarvan. Dit geeft voor u als opdrachtgever duidelijkheid en transparantie.

AAN- & VERKOOP ONROEREND GOED
Onze jarenlange ervaring en kennis van de grondmarkt maken ons tot een ideale partner om als adviseur of bemiddelaar op te treden bij aan- en verkopen. Wij realiseren bijvoorbeeld veel transacties tussen verpachter en pachter en hebben daardoor een uitstekend inzicht in zowel de verpachte waarde als de vrije waarde van de grond.
PROJECTEN - BIOVIVERSITEIT

Samen participeren aan Biodiversiteit. Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer overheden, natuurorganisaties en ook steeds meer agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt.

PACHT & ERFPACHT ADVIES

Het agrarisch in gebruik geven van grond en gebouwen tegen een vergoeding onder welke benaming ook, valt onder de dwingend rechtelijke bepalingen van het pachtrecht, opgenomen in boek 7 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek. Het is daarom van belang dat de juiste pachtvorm wordt gekozen, dit vooral om mogelijke ongewenste rechten te voorkomen. Er zijn nogal wat verschillende soorten pacht, zoals bijvoorbeeld reguliere pacht voor hoeves en los land, geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter als ook teeltpacht.

ONTEIGENING – OVERHEDEN

Wij voeren reeds jarenlang verwervingen voor diverse overheden uit, maar worden ook ingehuurd door bijvoorbeeld ingenieursbureaus die (tijdelijk) extra kennis en versterking kunnen gebruiken. Ons uitgangspunt is kwaliteit & een tijdige planrealisatie.

ONTEIGENING – PARTICULIEREN

Minnelijke verkoop i.p.v. onteigening. Uw grond/ onroerende zaak komt in aanmerking voor plannen van de overheid. Denk hierbij aan een reconstructie van een weg, uitbreiding van een natuurgebied of de realisering van een nieuwbouw wijk. Als de overheid uw grond/ onroerend goed wenst aan te kopen, gebeurt dat meestal in goed overleg; dan is een onteigening niet nodig. Mochten de uitgangspunten van u en de overheid niet met elkaar in overeenstemming raken, dan kan er onder bepaalde voorwaarden wel voor onteigening gekozen worden.

OPDRACHTGEVERS

Kapteijn Grondzaken beheert, bemiddelt en adviseert over vastgoed -vooral op de scheidslijn van stad en land- in het landelijk gebied. Onze dienstverlening is vooral gericht op het buitengebied rondom de Randstad. Een greep uit onze opdrachtgevers.

Verantwoord beleggen

Grond is schaars, slijt niet, behoeft geen onderhoud of afschrijving.

OPDRACHTGEVERS

Ons familiebedrijf kan putten uit meerdere generaties van ervaring die van vader op zoon is overgedragen. Ervaring uit het verleden gecombineerd met de kennis van nu. Kapteijn Rentmeesters beheert, bemiddelt en adviseert over vastgoed -vooral op de scheidslijn van stad en land- in het landelijk gebied. Onze dienstverlening is vooral gericht op het buitengebied rondom de Randstad. Een greep uit onze opdrachtgevers: