Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?

Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?

Eind november in het afgelopen jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak in het Didam-arrest gedaan. Dit arrest bepaalt dat (op uitzonderingen na) iedereen een gelijke kans dient te krijgen bij bijvoorbeeld de uitgifte van grond. De gemeente dient (net zoals overige overheidslichamen) deze ruimte bieden als vast staat dat er meerdere belangstellenden zijn voor o.a. een perceel grond. Het blijft natuurlijk altijd het beste om door een (beherend) rentmeester de pachter persoonlijk te laten selecteren, maar door het Didam-arrest is dat voor overheidslichamen helaas in veel gevallen niet meer mogelijk. Immers, de overheid dient zich te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De Hoge Raad wijst op artikel 3:14 uit het Burgerlijk wetboek, wat betekent dat een overheidslichaam bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht moet nemen.

Grond is een schaars goed en vaak is daar meer dan één gegadigde voor.

Het valt aan te nemen dat de gevolgen van het Didam-arrest niet alleen doorwerken bij het verkopen van grond, maar ook van toepassing zijn op het in gebruik geven van grond; bijvoorbeeld voor het in pacht uitgeven ervan. Kapteijn Rentmeesters biedt in samenwerking met P8 software dan ook speciaal voor gemeenten aan: https://www.pachtportaal.nl/home . Wij werken reeds een aantal jaar met de grondbeheer software van P8 en kunnen voor u als gemeente percelen online publiceren. Van het aanbieden tot het selecteren van een pachter, alles kan door ons worden geregeld.  Denk hierbij o.a. het beoordelen van toekomstige pachters door het toekennen van scores op vooraf bepaalde criteria. Via deze samenwerking verloopt de selectie -in het kader van het Didam-arrest- van de juiste pachter transparant en betrouwbaar.

Pacht, natuur & landbouw.

Pachtportaal voldoet dus aan de eisen van het Didam-arrest en is samen met Kapteijn Rentmeesters uw partner voor het openbaar in pacht aanbieden van grond, maar ook van gebouwen. Tevens is het een geschikt instrument om de natuur in de landbouw te integreren. Hierbij verwijzen we u naar onze blog: https://www.kapteijn.nl/duurzaam-grondbeheer-in-relatie-tot-pacht-natuur-landbouw/.

U kunt als gemeente sturing te geven aan een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit.

Immers, Kapteijn Rentmeesters bepaalt samen met u vooraf welke wensen of voorwaarden aan het verpachten van de percelen wordt gesteld. Denk hierbij aan: Kruidenrijk grasland, inzaaien akkerranden, creëren van (tijdelijke) plas/dras tijdens het (weidevogel) broedseizoen etc. Dient het gepachte gebruikt te worden voor stikstofreductie of dient het juist gebruikt te worden in het kader van derogatie? Dienen de pachters zich onderscheiden via een duurzame bedrijfsvoering  (SKAL, Maatlat Duurzame Veehouderij) en/of dient het bedrijf van de pachter binnen een bepaalde afstand van het pachtobject gelegen te zijn?

 

Kortom; voor gemeenten zijn er allerlei manieren om het verpachten vorm te geven om zo bijvoorbeeld te sturen op stikstofreductie en meer biodiversiteit.  Kapteijn Rentmeesters -met reeds tientallen jaren ervaring in het buitengebied-staat u als gemeente dan ook graag bij om daarin de juiste keuzes te maken.

 • De boer op met de Werkgroep Pacht
  De boer op met de Werkgroep Pacht
 • De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
  De rentmeester als adviseur bij Gemeente Harlingen
 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit