Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw

Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer marktpartijen, overheden, natuurorganisaties en ook agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat o.a. recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt.

Bij de inrichting van het buitengebied spelen de belangrijkste hedendaagse thema’s en uitdagingen een rol. Naast diversiteit zijn dat (duurzame) voedselproductie, droogte (waterberging), stikstofreductie & recreatie. In Nederland is de meeste grond in gebruik bij agrariërs. Zij zijn daardoor de aangewezen partner om tot oplossingen te komen om meer biodiversiteit te realiseren.

Het verpachten van landbouwgronden is een het uitgelezen instrument om een bijdrage aan leveren aan een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit. Op dit moment kan dat het beste via een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor zes jaar of korter (volgens titel 7.5 artikel 397 lid 1 van het BW). Deze vorm van pacht geeft de meest mogelijke contractsvrijheid en er kunnen naast een samen overeengekomen prijs, ook allerlei voorwaarden worden opgenomen in het kader van meer biodiversiteit en stikstofreductie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruidenrijk grasland, akkerranden, creëren van (tijdelijke) plas/dras tijdens het (weidevogel) broedseizoen etc etc.

Mocht u grond toch langer dan zes jaar in gebruik willen geven dan kan dat via een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor langer dan zes jaar ( volgens titel 7.5 artikel 397 lid 2 van het BW). Het nadeel van deze vorm is wel dat dat de bovenstaande biodiversiteitsvoorwaarden een demping zullen generen op de pachtprijs die jaarlijks wordt vastgesteld via het Pachtnormenbesluit. Vaak zijn deze pachtprijzen een (stuk) lager dan de prijzen die de markt over heeft voor het gebruik van grond. Wat ook mogelijk zou zijn is om een erfpachtcontract af te sluiten. Erfpacht kent net zoals geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter veel contractsvrijheid. Het (grote) nadeel van erfpacht is dat het voor minimaal 26 jaar dient te worden afgesloten.

Er zijn dus mogelijkheden voorhanden waarbij het wel erg belangrijk is dat u daarin de juiste keuze maakt.

Kapteijn Rentmeesters staat u -als toekomst gericht rentmeesterskantoor- graag bij om samen met u deze keuze te maken, zodat ook u een bijdrage kan leveren aan natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit!

 • De boer op met de Werkgroep Pacht
  De boer op met de Werkgroep Pacht
 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit