Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit

Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit

Samen participeren aan Biodiversiteit

Geef een natuurlijk buitengebied met veel biodiversiteit een hoge prioriteit. Dit bepleiten steeds meer overheden, natuurorganisaties en ook steeds meer agrariërs. Het is een maatschappelijk breed gedragen wens, omdat recreatie in het buitengebied in onze verstedelijkte samenleving steeds belangrijker wordt.

Bij de inrichting van het buitengebied spelen de belangrijkste hedendaagse thema’s en uitdagingen een rol. Naast diversiteit zijn dat (duurzame) voedselproductie, droogte en waterberging, stikstofreductie & recreatie. In Nederland is de meeste grond in het bezit van agrariërs. Zij zijn daardoor de aangewezen partner om tot oplossingen te komen om meer biodiversiteit te realiseren.

Kenmerkend aan de landbouw is dat zij primair gericht is op productie. Dit is het resultaat van marktwerking, maar ook van decennia van naoorlogse beleidsvoering. Hierbij staat alles in dienst van een maximalisatie van productie, zodat we nooit meer periodes van honger zouden krijgen. Voedsel is verworden tot een product dat op een zo groot mogelijke schaal voor een zo laag mogelijke prijs op de markt gezet moet worden. Dit is helaas ten koste gegaan van de bestaande harmonie tussen de landbouw en de natuur.

Om deze harmonie weer te herstellen, zullen we anders moeten kijken naar (intensieve) landbouw. Maar de uitdaging zit hem, naast een cultuuromslag, vooral in de hogere kosten die deze nieuwe denkwijze met zich mee zal brengen. Er is bij agrariërs simpelweg weinig financiële ruimte om te voldoen aan al de maatschappelijke vraagstukken. Of zoals het adviescollege stikstofproblematiek in haar eindrapport aangaf; “je kunt niet aan groen doen als je rood staat”. Het uitgeholde verdienmodel betekent dat agrariërs tot het nemen van maatregelen verleid moeten worden door middel van financiële compensatie.

Biodiversiteit maatregelen dienen financieel te worden gecompenseerd of kostenneutraal te zijn en bovendien eenvoudig toepasbaar. Dit maakt de uitdaging voor meer biodiversiteit extra groot.

 


Samen participeren naar een (lokale) oplossing

De uitdaging in het kort: agrariërs stimuleren om de natuur te integreren in hun bedrijfsvoering. We hebben het in dit verband ook wel over een “natuurinclusieve landbouw”. In deze projectschets geven we een voorzet waarin we samen met de regionale overheid, agrariërs, adviseurs, onderzoekers en betrokken burgers op zoek gaan naar de kansen om meer biodiversiteit te realiseren. Het idee is om vooral via een “lokaal & regionaal“ model te gaan werken met een lokale betrokkenheid en dito draagkracht. In dit model ligt de nadruk op lokale sturing op werkelijk gerealiseerde natuurwaarden & stikstofreductie, gekoppeld aan eerlijke vergoedingen en/of prijzen.

Juist in lokale gemeenschappen is van oudsher veel kennis van de omgeving. Het grote voordeel van een lokale participatie is dat mensen ook direct worden betrokken bij hun eigen omgeving. Dit biedt mogelijkheden om sneller resultaten op het gebied van meer biodiversiteit en een natuurinclusieve landbouw te boeken.

Het regionaal oppakken van landelijke opgaven heeft ook brede politiek steun, zie bijvoorbeeld:

“Een actievere betrokkenheid van de burgers op lokaal niveau kent brede politieke steun. In drie van de verkiezingsprogramma’s (CDA, D66 en CU) wordt het uitdaagrecht genoemd – in één adem met zeggenschap, participatie en democratische vernieuwing. De VVD noemt het uitdaagrecht niet expliciet, maar vraagt wel meer ruimte voor ‘bewonersinitiatieven’. Kortom, een breed gedragen wens (ook onder andere partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA en GroenLinks) zonder echte tegenstanders. En dus stuurt de minister van binnenlandse zaken in oktober 2019 een brief naar de Kamer met het voorstel om het uitdaagrecht te verankeren in de Gemeentewet” (aldus de Denker des Vaderlands, Daan Roovers in een essay in Dagblad Trouw d.d. 17 januari 2021)

Projectschets “Samen participeren aan Biodiversiteit”
Wij zetten graag een project op in samenwerking met van lokale overheden (financiën, regie), agrariërs (realisatie) en hun adviseurs (inpassing, monitoring) en onderzoekers (effect metingen, resultaat monitoring). In dit samenwerkingsverband zoeken, nemen, monitoren en evalueren we concrete maatregelen die een positief effect hebben op biodiversiteit.

We kijken zowel naar de verschillende samenwerkingsvormen als de implementatie binnen deze structuren. Het grote doel is het realiseren van natuurwaarden door eerlijke en realistische vergoedingen.

In ons model realiseren we succesvolle voorbeelden die gekopieerd kunnen worden. We willen laten zien dat je met regionale samenwerking een oplossing kunt bieden voor landelijke maatschappelijke uitdagingen.

Bent u nieuwgierig geworden en wenst u graag nadere informatie?

Neem dan contact met ons op, we staan u graag te woord!