Fosfaatrechten, eigendomsverdeling van 50/50 tussen pachter en verpachter?

De komende maanden houden 1000 tot 2000 melkveehouders ermee op, verwacht staatssecretaris Van Dam.

Hij denkt dat dat aantal boeren gebruik gaat maken van een nieuwe stoppersregeling, onderdeel van een akkoord tussen hem en de melkveehouders dat de Europese Commissie vrijdag 3 februari jl. heeft goedgekeurd. Met de stopperregeling kunnen melkveehouders in 2017 een liquiditeitsvoorschot krijgen op de verkoop van fosfaatrechten per 2018. Deze regeling is bedoeld om het moment van stoppen door melkveehouders naar voren te halen en zodoende ook in 2017 een bijdrage te leveren aan het beperken van de fosfaatproductie c.q. mestoverschot. De voorziene ingangsdatum voor het stelsel van fosfaatrechten is 1 januari 2018.

Maak goede afspraken

Er is nog veel onduidelijk over de waarde en eigendomsverdeling van fosfaatrechten bij verkoop ervan. Het is daarom ook belangrijk om als verpachter de pachter daarover afspraken te maken. Net zoals bij de invoering van de betalingsrechten. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat na het einde van de verpachter achterblijft met grond zonder fosfaatrechten alsook betalingsrechten.

Parallel met met melkquotom?

Voor wat betreft de fosfaatrechten, hiermee kan een parallel getrokken worden met het melkquotum. Het melkquotum is per 1 april 2015 afgeschaft en op 2 juli 2015 werd de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aangekondigd. Het melkquotum werd ook toegekend aan de pachter. De pachter was “eigenaar” van het melkquotum. Ondanks het feit dat het quotum op naam van de pachter stond, heeft de pachtkamer van het Hof Arnhem vanaf eind jaren 80 in de vorige eeuw in een aantal uitspraken geoordeeld dat de pachter het melkquotum niet zonder toestemming van de verpachter mocht verkopen.

Deze aanspraak van de verpachter is door de pachtkamer onder meer gebaseerd op de achtergrond van de toekenning van het melkquotum. Het melkquotum werd toegekend aan de hand van de melkproductie in 1983. De pachter heeft dit melkquotum opgebouwd, maar heeft dit echter mede kunnen realiseren door de terbeschikkingstelling door de verpachter van bedrijfsmiddelen (grond en/of gebouwen). Met dat in gedachten heeft de pachtkamer geoordeeld dat de pachter toestemming nodig heeft van de verpachter om het quotum over te dragen. In de rechtspraak is de lijn uitgezet, dat het melkquotum bij het einde van de pacht moet worden overgedragen aan de verpachter tegenover een vergoeding van de helft van de waarde.

Kapteijn Grondzaken is van mening dat de eigendomsverdeling van 50/50 tussen pachter en verpachter ook geldt voor de fosfaatrechten en voor nadere informatie kunt altijd contact met ons opnemen.

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
  Projecten – Samen participeren aan Biodiversiteit
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw