Geliberaliseerde pacht is tussentijds opzegbaar

Geliberaliseerde pacht is onder een aantal voorwaarden tussentijds opzegbaar.

Onlangs is er een uitspraak geweest van de Centrale Grondkamer over de mogelijkheid dat een liberaal pachtcontract tussentijds opzegbaar is. De Centrale Grondkamer doelt hier bij wijze van voorbeeld op verpachting door projectontwikkelaars (verpachting in afwachting van bestemmingswijziging), erven in een nalatenschap (verpachting in afwachting van verdeling) of verpachting aan een pachter met een onzeker toekomstperspectief (de mogelijkheid van surseance van betaling). Indien het pachter en verpachter toegestaan zou zijn om tussentijdse beëindiging af te spreken, zou vaker gebruik gemaakt worden van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van zes jaar of korter. De Centrale Grondkamer acht het in het belang van zowel de verpachter als de pachter dat de mogelijkheid van een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor een duur korter dan zes jaar met een tussentijdse beëindigingsbeding mogelijk wordt. Daardoor heeft de pachter in beginsel een langer perspectief dan een jaar waarbij geldt dat de pachter het risico dat en wanneer de omstandigheid waardoor tussentijds kan worden beëindigd zich voordoet, vaak zelf kan inschatten. Voor de verpachter is het niet alleen administratief en financieel aantrekkelijker om een geliberaliseerde overeenkomst voor langer dan een jaar aan te gaan, maar is doorgaans ook een duurzame relatie met de pachter in diens belang.

De tussentijdse opzegging van een geliberaliseerde pachtovereenkomst dient wel objectief bepaalbaar te zijn.

Van een toelaatbaar tussentijds beëindigingsbeding kan alleen sprake zijn indien de gebeurtenis waarvan partijen het einde van de overeenkomst laten afhangen, objectief bepaalbaar is, denk een bijvoorbeeld aan een verkoop, maar er zijn ook andere mogelijkheden. De beëindiging mag niet afhangen van de vaststelling door één van de partijen dat de gebeurtenis is ingetreden.

Kapteijn Grondzaken is u graag van dienst in de advisering over de tussentijdse opzegging van een geliberaliseerde pachtovereenkomst en u kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

 • Groene pacht combineert landbouw en natuur
  Groene pacht combineert landbouw en natuur
 • Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
  Hoe verzorgt u als gemeente het verpachten van gronden na het Didam-arrest?
 • Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
  Duurzaam grondbeheer in relatie tot pacht; natuur & landbouw
 • Pachtnormen 2021
  Pachtnormen 2021