Onteigening – Particulieren

Minnelijke verkoop i.p.v. onteigening

Uw grond/ onroerende zaak komt in aanmerking voor plannen van de overheid. Denk hierbij aan een reconstructie van een weg, uitbreiding van een natuurgebied of de realisering van een nieuwbouw wijk. Als de overheid uw grond/ onroerend goed wenst aan te kopen, gebeurt dat meestal in goed overleg; dan is een onteigening niet nodig. Mochten de uitgangspunten van u en de overheid niet met elkaar in overeenstemming raken, dan kan er onder bepaalde voorwaarden wel voor onteigening gekozen worden.
De Onteigeningswet geeft ruimte aan een minnelijke regeling. We noemen dit ook wel minnelijke onteigening of minnelijke verkoop. U heeft dan recht op een volledige schadeloosstelling -net zoals met een onteigening-  maar de verkoop vindt plaats zonder tussenkomst van een rechter. De meeste transacties vinden op deze manier plaats.

Wel of niet onteigenen

Onteigenen kan alleen indien de nut en noodzaak (algemeen belang) kan worden aangetoond. Bij het aanleggen of verbreden van een weg  is dat vaak het geval. Alhoewel wij recentelijk -bij de voorgenomen aanleg van een fietspad- een melkveehouder hebben bijgestaan waar het tegendeel is bewezen. Zijn bedrijf zou door een fietspad in tweeën gesneden worden. Het college wenste in dit geval tot onteigening over te gaan. Door ons verweer,  voornamelijk over het niet aanwezig zijn van een nut en noodzaak, is de gemeenteraad achter ons gaan staan. Met als gevolg dat er van onteigening werd afgezien. Mocht u worden onteigend voor woningbouw en of bedrijven terrein, kan het ook in uw voordeel zijn om tot zelfrealisatie over te gaan. Kortom, laat u bijstaan door een terzake deskundige.

De volledige schadeloosstelling

Als u dan toch te maken krijgt met een onteigening, maakt u volgens de wet en bijbehorende jurisprudentie aanspraak op een volledige schadeloosstelling. De overheid moet u volledig financieel compenseren.
U moet het zo zien: na de onteigening dient u in dezelfde vermogens & inkomstenpositie te verkeren als voor de onteigening.

Dit wordt als volgt berekend:

Vermogensschade: de waarde van uw grond/onroerende zaak die wordt aangekocht + mogelijke waardevermindering van het resterende gedeelte
Inkomenschade: de inkomstendaling als gevolg van het verlies van uw grond/ onroerende zaak
Bijkomende schade: o.a. verhuiskosten, herinrichtingskosten, financieringskosten, deskundige bijstand etc.

Kapteijn Grondzaken staat u graag als deskundige bij

Een onteigeningsprocedure wordt niet snel gestart, maar het is verstandig zo vroeg mogelijk deskundig advies in te winnen bij een adviseur, zodat er van begin af aan de juiste beslissingen worden genomen + een strategie wordt uitgezet. Mocht u vragen hebben, schroom dan niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Kapteijn Grondzaken kan u ondermeer het volgende aanbieden:

  • Het voeren van onderhandelingen met de grondaankopers van de overheid. De deskundigenkosten maken deel uit van de schadeloosstelling
  • Het opstellen van een taxatie op basis van een volledige schadeloosstelling.
  • Advisering over de te voeren strategie & de praktische, fiscale en juridische aspecten van aankoop ter voorkoming van onteigening of onteigening.
  • Het voeren van verweer tegen de onteigening in de administratieve procedure.
  • U bijstaan bij een gerechtelijke procedure.
  • Koopovereenkomsten opstellen en sluiten.
  • Begeleiden van de notariële en feitelijke levering.