Rentmeester in het Veld – Simon Kapteijn Uit de Themapublicatie Nederland in transitie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters: Wij zijn een familiebedrijf uit Alkmaar en beheren, bemiddelen en adviseren over vastgoed -vooral op de scheidslijn van stad en land- in het landelijk gebied. Volgens data van ABF Research […]

Geliberaliseerde pacht is onder een aantal voorwaarden tussentijds opzegbaar. Onlangs is er een uitspraak geweest van de Centrale Grondkamer over de mogelijkheid dat een liberaal pachtcontract tussentijds opzegbaar is. De Centrale Grondkamer doelt hier bij wijze van voorbeeld op verpachting door projectontwikkelaars (verpachting in afwachting van bestemmingswijziging), erven in een […]

Simon Kapteijn traint op dit moment hard voor een schitterende fietstocht: de Africa Classic. Hij fietst op de mountainbike in februari 2018, 6 dagen (per dag 100 km!) door het landschap van Uganda, over onverharde paden en langs projecten van Amref Flying Doctors. Voorafgaand aan de tocht probeert hij zoveel […]

Nederland in transitie Medio 2017 heeft de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters een themapublicatie uitgegeven genaamd  “Nederland in transitie“.  Voor dit themanummer heeft een interview plaatsgevonden met Simon Kapteijn van Kapteijn Grondzaken en dat kunt u hieronder lezen.   Wij zijn een familiebedrijf uit Alkmaar en beheren, bemiddelen en adviseren […]

De komende maanden houden 1000 tot 2000 melkveehouders ermee op, verwacht staatssecretaris Van Dam. Hij denkt dat dat aantal boeren gebruik gaat maken van een nieuwe stoppersregeling, onderdeel van een akkoord tussen hem en de melkveehouders dat de Europese Commissie vrijdag 3 februari jl. heeft goedgekeurd. Met de stopperregeling kunnen […]

Simon Kapteijn is op 9 december 2016 voor 5 jaar benoemd tot deskundig lid van de pachtkamer van rechtbank Rotterdam. De pachtkamer is een Nederlands rechtscollege bij de rechtbank, sector kanton. Zij heeft tot taak te oordelen inzake geschillen omtrent pachtovereenkomsten. De pachtkamer bestaat uit een rechter, de kantonrechter-voorzitter & […]

Onlangs heeft het CBS berekend dat er een hausse van stoppende melkveehouders op komst is, het ochtendjournaal opende er zelfs mee. Ook de Rabobank en de LTO verwachten dat er een groot aantal (1800) vrijwillig zal stoppen en voor een kleiner aantal (300) dreigt een faillissement. Een groot aantal melkveehouders […]

Het berekenen van de pachtprijs per hectare via onze handige berekeningstool Het ministerie van Economische Zaken stelt ieder jaar de hoogst toelaatbare pachtprijzen per hectare vast voor los land (bouw- & grasland alsook tuinland) alsook voor de gebouwen (agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische bedrijfswoningen). De pachtprijzen worden jaarlijks in opdracht van […]

Er is een trend zichtbaar dat grondeigenaren, vooral de grotere publiekrechtelijke lichamen, percelen grond aanbieden via een soort van veilingsysteem. De hoogst biedende agrariër c.q. pachter kan dan de percelen grond voor een jaar of aantal jaar pachten via een geliberaliseerd pachtcontract. Het lijkt een goed systeem, maar vooral met […]

Kapteijn Grondzaken biedt u een gratis spreekuur aan. U bent eigenaar van agrarische gronden die u professioneel wenst te gaan verpachten of u heeft een geschil met uw pachter waarin u graag nader geadviseerd wenst te worden. U wordt geconfronteerd met een onteigening of een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht Gemeente). U […]